Hips – HD og myter

Maine Coons are at risk for Hip Dysplasia. In this page some myths about HD are debunked. (article updated November 2021) Maine Coon er en rase som har risiko for hoftedysplasi – HD. Dessverre sirkulerer en hel del myter om HD, som ikke bare er feil, men som gjør at folk lar være å røntge på grunn av misforståelser og feilinformasjon. Her tar vi for oss mytene: Myter om HD  –  Myths about HD – HD er ikke arvelig. Galt. HD er kjent både hos menneske, hund og andre arter, og det er arvelig. Noe forskning på hund viser at miljøfaktorer kan forverre og påvirke graden av HD (Krontveit 2012), men utgangspunktet er genetisk. Hos hundevalper fins muligens en sårbar periode rundt 3-4 uker, som kan påvirke om en hund som er disponert senere utvikler hofteproblemer (Beuchat, ICB). Hos katt er avviket i hoftene tilstede allerede ved fødselen (Perry 2016). Statistikk fra PawPeds viser at HD hos katt har mye høyere grad av arvbarhet (heritability) enn HD hos mange hunderaser. En ny studie på over 5000 røntgede MCO viser at det er sterk arvbarhet for HD i rasen, og at seleksjon på gode hofter over flere generasjoner gir gode resultater (Low 2019). – HD is not genetic/hereditary. Wrong. HD is known in both humans, dogs and other species, and it is hereditary. One study for dogs shows that environmental factors can worsen and increase the degree of HD (Krontveit 2012), while the basis is genetic. For dog puppies there is possibly a vulnerable period around 3-4 weeks age, that will influence if a dog predisposed for hip problems will later develop hip problems (Beuchat, ICB). For cats the anomaly in the hip is present already at birth. (Perry 2016). Statistics from PawPeds show that feline HD has a higher degree…

Read more

Hip Results for the Girls

Hip X-ray results are now ready for our girls: We check all cats for Hip Dysplasia before breeding.   PawPeds HD Health programme, Dr Per Eksell. Olenna: Normal (L), Normal (R) Suki: Normal (L), Normal (R)   It means the two young girls are ready for their HCM echocardiography in February. Depending on the results, we will start to plan possible matings in 2015. For our beautiful India the results are not good, unfortunately. India has moderate HD, 2-2, and cannot be used for breeding. She will hopefully become a very happy neutered pet later and be allowed to stay more outdoors, hunt and climb trees.  

Read more