HCM – Heart disease

HCM – Hypertrophic Cardiomyopathy

Content  –  Innhold:

 1. What is HCM – hva er HCM
  1. Symptoms
  2. Prognosis and Treatment
 2.  HCM in Maine Coon and other breeds
 3. What breeders can do – Hva oppdrettere kan gjøre
  1. Ultrasound
  2. DNA-test
 4. Research – Forskning

 

1. What is HCM?  –   Hva er HCM?

HCM is a heart disease that can be found in all cats, also housecats (10-20 %), and it is in fact the most common heart problem in cats. Hypertrophic Cardiomyopathy means thickening of the heart walls, that make the heart ineffective. The heart can stop, or the cat can get blood clots and die.

Diagnosis must be given by a cardiology specialist through ultrasound examination (echocardiography) or post mortem through autopsy with histopathology.

The domestic cat is considered to have a prevalence of 10-20 % HCM (Matos 2022, Freeman 2017, Riesen et al, 2007; Payne et al, 2015; Ferasin et al, 2003).  For different cat breeds the prevalence can be different.

 

HCM er en hjertesykdom som fins hos alle katter, også vanlige huskatter (ca 10-20 %). Det er den vanligste hjertelidelsen hos katt. Hypertrofisk kardiomyopati betyr at hjerteveggene fortykkes, og gjør hjertet lite effektivt. Hjertet kan da stoppe, eller katten kan utvikle blodpropp.

Diagnose må stilles gjennom ultralydundersøkelse, ekkokardiogram av hjertet foretatt av en hjertespesialist, eller post mortem som obduksjon med histopatologi.

Tamkatten regnes å ha 10-20 % forekomst av HCM. For rasekatter kan forekomst være annerledes.

 

1. a) Symptoms – Symptomer

HCM can give thickened heart muscles in the left ventriculum (LV) and the interventricular septum (IVS). It can also be expressed as enlargened papillary muscles or other echocardiographical findings. As the heart muscles grow, the heart will have problems functioning. There can also be blood clots, arythmia or small infarctions that can lead to death.

Possible symptoms:

 • Heart murmur (does not apply to all)
 • coughing
 • breathing problems, especially in sleep
 • breathing with mouth open
 • easily tired during activity
 • paralysis of hind legs due to blood clots

Cats with HCM can have a number of various symptoms, and many have no noticable symptoms at all. The risk increases with age, however most cats who get ill will show symptoms within 5 years age. Sometimes the disorder will develop slowly and be mild, while other cases will lead to blood clots and sudden death.

A final HCM diagnosis can sometimes only be given through autopsy with histopathology – tissue examined in the microscope.

 

HCM kan blant annet gi fortykkelse i venstre kammervegg (LV) og skilleveggen (IVS) på hjertemuskelen. Det kan også vise seg forstørrede papillærmuskler og andre ekkokardiografiske funn. Hjertet får etter hvert som det vokser problemer med å arbeide effektivt. Det kan også forekomme blodpropp, arytmi eller små infarkt som kan forårsake død.

Mulige symptomer:

 • bilyd på hjerte (gjelder ikke alle)
 • hoste
 • pustevansker, økt pustefrekvens ved søvn
 • puster med åpen munn
 • anstrengthet ved aktivitet
 • lammelser i bakparten, bakbena, pga blodpropp

Katter med HCM kan ha varierende grad av symptomer, og mange har ingen synlige symptomer lette å oppdage. Forekomsten av sykdom er økende med alder, men det viser seg likevel at de fleste katter som får sykdommen har symptomer innen de er 5 år gamle. Sykdommen kan i noen tilfeller utvikles gradvis og ha et forholdsvis mildt forløp som kan behandles, i andre tilfeller vil det dannes blodpropp og noen ganger vil katten dø brått.

En endelig diagnose på HCM kan ofte bare stilles ved obduksjon med histopatologi – vevsprøve undersøkt i mikroskop.

 

Secondary HCM – Sekundær HCM

An enlarged heart can also have other causes, and HCM presumable also exist in several secondary forms, with different causes:

 • high blood pressure
 • hypthyroidism
 • acromegaly
 • obesity

Secondary HCM can be treated indirectly through the underlying causes, while primary HCM will not go in remission. It is the primary form of HCM that is caused by mutations and is hereditary.

 

Et forstørret hjerte kan ha andre årsaker, og det antas også at HCM finnes i flere sekundære former, med forskjellige årsaksfaktorer:

 • høyt blodtrykk
 • høyt stoffskifte
 • akromegali (for rask vekst)
 • overvekt

Sekundær HCM kan behandles indirekte gjennom den underliggende sykdommen, mens primær HCM ikke vil gå tilbake. Det er den primære formen for HCM som er satt i sammenheng med mutasjonene, og er klart arvelig.

HCM

Illustration from Vetbook.org

 

1. b) Prognosis and Treatment – Prognose og behandling

If discovered, there is medication and treatment. Also it is good if the cat is not overweight. Some cases of HCM can give sudden death, while some cats can live long in spite of HCM diagnosis. Fox 2018 indicates the following numbers:

 • around 6-7 % will die within the first year
 • around 28-30 % will die within ten years
 • 10 % can live to over 9-15 years age

HCM can be treated with medication to lessen symptoms and slow the development. A cat with HCM diagnosis should be followed up by a veterinary cardiologist.

 

Cats known to live long with HCM diagnosis – from PawPeds public registry:

 • Zippycat Ozzy, diagnosis Mild at 1 year old, Moderate from he is 12, celebrated his 14th birthday on 30. Dec. 2020
 • S*Absolute Coon’s Eagle Eye first diagnosed Mild at 2 year’s age, then Normal at 3 years, new diagnosis when he was 9, with no actual symptoms. Live and well at 12 years’ age.
 • Athabaske Apanatchi diagnosed Mild at 1 year’s age, and again Mild at 9 years.
 • Shennandoah of Magic Love diagnosed Mild at 3 years old, and still live and well 16,5 years old June 2023

Om HCM oppdages fins det medisiner og behandling. Det er også best om katten ikke er overvektig. Noen tilfeller av HCM gir brå død, mens andre varianter utvikler seg veldig sakte. Noen katter kan leve lenge tross diagnosen. Studien til Fox 2018 anslår de følgende tallene:

 • omkring 6-7 % dør det første året etter sykdommen starter
 • omkring 28-30 % vil dø innen ti år
 • 10 % kan leve til over 9-15 år alder

HCM kan behandles med medisiner, for å lindre symptomer og bremse utviklingen. En katt som får HCM-diagnose bør følges opp av en veterinær kardiologspesialist.

 

2. HCM in Maine Coon

For Maine Coons there has been many more studies than for other cats. In 2006, a related colony of cats affected with HCM was studied to discover more about this illness (Meurs 2006), and the one known mutation A31P was discovered. The Follby study 2022 shows that the typical age for first diagnosis with HCM for MCO is ca 4,5 years.

The discovered mutation is called HCM1-A31P – and is one  known cause for HCM in Maine Coon. Pr 2022 this mutation is more or less eradicated from the breed. We know there are several other causes for HCM.

 • estimated less than 1 % of Maine Coon (2022 numbers) now carry the one known mutation A31P that increases risk of getting HCM
 • ca 5-15 % of Maine Coons will develop HCM during their life
 • offspring of tested lines have much lower risk than offspring of non-tested lines

Other breeds:

For Ragdoll there is also a known DNA mutation in the MyBPC3-gene to test for, the R820W-mutation. Ragdoll breeders have largely bred away from this mutation, so HCM found in Ragdoll today must have other causes.

Breeds considered high risk: Persian, Exotic, British Shorthair/Longhair, Norwegian Forest Cat, Siberian, Sphynx, Bengal, Cornish Rex, European shorthair, housecats.

 

HCM hos Maine Coon

Maine Coon-rasen har vært med i mange flere forskningsstudier på HCM enn andre raser. I 2006 ble en koloni av sterkt beslektede Maine Coon md HCM studert for å forstå mer av sykdommen, og den ene  skadelige mutasjonen vi kjenner til, A31P i MyBPC3-genet, ble oppdaget der. Dette betyr ikke at HCM kun fins hos MCO, men vi vet mye mer om forekomst og årsak her enn for andre raser som også har risiko. studien til Follby 2022 viser at typisk alder for første diagnose er 4,5 år.

Den oppdagede mutasjonen kalles HCM1-A31P – og er en av årsakene til HCM hos Maine Coon. Vi vet at det også finnes flere andre årsaker.

 • ca 10 % av alle Maine Coon kan ha den ene kjente mutasjonen, A31P, som øker risiko for HCM
 • ca 5-15 % av alle Maine Coon vil utvikle HCM i løpet av livet
 • avkom i testede linjer har mye mindre risiko enn avkom der ingen bak er testet

Andre raser:

Hos Ragdoll kjenner man også en DNA-mutasjon i MyBPC3-genet, R820W-mutasjonen. Ragdoll-oppdrettere har stort sett avlet seg bort fra denne, og HCM hos Ragdoll i dag må ha andre genetiske årsaker.

Sibirkatt, Norsk Skogkatt, Sphynx (sfinks), Perser/Exotic, Bengal, Europeisk korthår, Britisk korthår/langhår og Selkirk Rex har også risiko og bør følges opp med ultralydundersøkelser, i de linjene HCM oppdages. For disse rasene fins ennå ingen oppdagede mutasjoner å DNA-teste for, og det fins også få tall på hvor høy risikoen faktisk er, siden få katter undersøkes. Granström (2011) påviste i en stor studie at Britisk korthår har høy risiko for tidlig HCM (8,5 %) og bør hjertescannes før avl.

Det fins dessverre ingen studier som ser på forekomst av HCM i de forskjellige rasene – det trengs mange flere som tester og mer forskning.

 

3. What to do – Hva bør man gjøre?

All Maine Coon breeders should follow the rules of the PawPeds health programme for HCM, with regular screenings of breeding cats. No one can claim “HCM free” lines, but all breeders can do their best to limit this disorder.

Alle Maine Coon-oppdrettere bør følge PawPeds helseprogram for HCM, med jevnlige undersøkelser av avlskatter. Ingen oppdrettere kan påstå å ha “HCM-frie” linjer, men alle oppdrettere kan gjøre sitt beste for å begrense forekomst av denne lidelsen.

 

HCM health programme – DNA testing and echocardiography

Both ultrasound screenings and DNA-testing A31P is necessary for Maine Coon breeding cats.

We scan (ultrasound) our breeding animals according to the PawPeds health programme, with scans by a veterinary specialist, see list of PawPeds approved veterinary cardiologists. All results from these scans are publically available in the PawPeds Maine Coon database.

All our cats are negative for the HCM1-A31P DNA mutation.

 

Både ultralyd og DNA-testing er nødvendig for Maine Coon avlskatter.

Vi hjertescanner våre avlskatter etter PawPeds’ helseprogram, med ultralydundersøkelser hos hjertespesialist, se egen liste over PawPeds-godkjente kardiologer. Alle resultater fra disse er offentlig tilgjengelige i PawPeds Maine Coon-database online.

Alle våre katter er negative for A31P-mutasjonen.

 

2. a) Ultrasound – echocardiography

To check for HCM it is necessary to scan for clinical HCM through ultrasound (echocardiography), and this test needs to be repeated several times in a cat’s life. The most important is to first scan young breeding cats before they are mated the first time, in order to leave the most serious cases who get HCM early out of breeding. Then also very important is to scan middle aged or older breeding cats (over 7 years), as most typical cases of the disease in Maine Coon will debut at around 4,5 years’ age (Follby 2022).

Recommendations are ultrasound scans repeatedly through the cat’s life:

 • at 1 year’s age and at least before breeding
 • 2 years age if first check was a year ago or more
 • 3 years age
 • 5 years age
 • after 7 years of age, 8-9 is very good

 

For å undersøke katten for klinisk HCM er det nødvendig å utføre ultralyd hos spesialist på hjerte, og denne undersøkelsen må gjentas flere ganger gjennom kattens liv. Det viktigste er først å scanne unge avlskatter før paring, slik at de alvorlige tilfeller med HCM i ung alder kan tas ut av avl. Det er også svært viktig å scanne de middelaldrende og eldre avlskatter (over 7 år), ettersom de fleste typiske tilfeller av sykdommen hos Maine Coon først debuterer når katten er ca 4,5 år.

Helseprogrammets anbefalinger er gjentatte hjertescanninger gjennom kattens liv:

 • ved 1 års alder og alltid før første paring
 • 2 års alder hvis første sjekk er et år siden eller mer
 • 3 års alder
 • 5 års alder
 • etter 7 års alder, 8-9 er veldig bra

Den finske metoden – The Finnish Method:

The Finnish registry SK Suomen Kiissalitto (FIFe Finland) uses this for their obligatory HCM ultrasound – to register offspring, a MCO breeding cat must have:

 • HCM-scan before breeding
 • HCM-scan before 1 years’ age is valid for 1 year
 • HCM-scan between 1 and 5 years’ age is valid for 2 years
 • HCM-scan done after 5 years’ age is valid the rest of the cat’s breeding life

Suomen Kiissalitto (FIFe Finland) har krav om gyldig HCM-scan for Maine Coon avlskatter. De bruker følgende forenklede system, som burde vært krav for alle som har raser med risiko:

 • HCM-scan før avl
 • HCM-scan før 1 års alder er gyldig i 1 år
 • HCM-scan fra 1 til 5 års alder er gyldig i 2 år
 • HCM-scan etter fylte 5 år er gyldig resten av livet

 

A heart ultrasound scan shows the heart’s status at that date and age. It is therefore important to follow the recommendations of continued HCM-ultrasounds, as the cat gets older, and especially at high ages. Some critics claim that a heart scan shows only “a moment in time”, but that means they have not quite understood how HCM works. “Still healthy heart at this age” is a better formulation, and describes also why continued scans are needed, and why they are more valuable the older the cat is.

 

En hjerteultralyd viser hjertets status pr den dato og alder katten har undersøkelsesdagen. Det er derfor viktig med fortsatte HCM-undersøkelser, etter hvert som katten blir eldre, og det viser viktigheten av å undersøke på nytt ved høy alder. Enkelte kritikere påstår at en hjerteultralyd bare er “et øyeblikksbilde”, men det viser at de ikke har forstått hvordan HCM virker. Det er mer korrekt å si “fremdeles friskt hjerte ved denne alder” – og jo eldre katten er, desto viktigere er resultatet.

 

Challenges for the Breeder  – Utfordringer for oppdretteren

HCM is hereditary, but only one cause, mutation is known, and we know there must be other mutations also not yet known. HCM can also debut very late, at 4-5 years age. This all creates challenges for the breeders.

 • HCM for Maine Coon typically do not have symptoms and will not be discovered and diagnosed until the cat is 4-5 years old
 • HCM scans before breeding and at under 2 years of age, will only discover the “early onset” cases
 • most Maine Coon breeders do not HCM scan (ultrasound by cardiologist) their cats at all
 • many breeders scan only young cats, under 3 years old, and only once, which means most cases will not be discovered
 • most cats who die early will not have autopsies, so cause of death will remain unknown
 • most cats sold as pets and then die later, will not have scans or autopsies, so cause of death will remain unknown
 • breeding cats that are retired from breeding and rehomed will often not have any more scans, and sometimes nothing more is known about their health and age
 • HCM seems to sometimes skip a generation and then reappear in offspring of the next generation
 • many cats will have a very mild form om HCM with no visible symptoms, which can not be discovered without a scan – and they can get old and seem healthy, but their offspring could inherit more serious forms

 

HCM er arvelig, men kun én skadelig mutasjon er foreløpig kjent, og vi vet at det må finnes flere. HCM kan også debutere svært sent, ved 4-5 års alder. Dette gir oppdrettere mange utfordringer:

 • HCM hos Maine Coon vil typisk ikke ha symptomer eller bli oppdaget og diagnostisert før katten er 4,5 år gammel
 • HCM-scanning før avl og under 2 års alder vil kun oppdage “early onset”-tilfellene, de få som blir syke som unge
 • de fleste Maine Coon-oppdrettere hjertescanner ikke avlskattene sine i det hele tatt
 • mange oppdrettere scanner kun unge katter, under 3 års alder, og bare én gang, og dette fanger ikke opp tilfellene
 • de fleste katter som dør unge blir ikke obduserte, slik at dødsårsak forblir ukjent
 • de fleste katter som selges til selskap, men så dør noen år senere, blir ikke hjertescannet eller obduserte, så dødsårsak forblir ukjent
 • avlskatter som pensjoneres og omplasseres blir ofte ikke hjertescannet igjen, og iblant vites ikke mer om deres helse eller livslengde
 • HCM ser iblant ut til å hoppe over en generasjon, og så oppdages igjen hos avkom i neste generasjoner
 • mange katter vil ha en veldig mild form av HCM som ikke gir merkbare symptomer, og som ikke kan oppdages uten hjerteultralyd – og disse kan bli gamle og virke helt friske, mens avkom kan arve en mer alvorlig variant

Cat heart – kattehjerte

Find specialists – finn hjertespesialister

List of all PawPeds certified cardiologists can be found here

Veterinær kardiologer i Norge

PawPeds-godkjente innen helseprogrammet – dette er veterinærer med utdanning i kardiologi, og som er medlemmer i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi. I tillegg har de hatt spesialopplæring gjennom helseprogrammet for å diagnostisere HCM på katt.

 • Inge Vogt Engeland – Gvarv, Telemark
 • Per Jørgen Engum – Anicura Stjørdal, Trøndelag
 • Vivi Hjelset – ikke lenger tilknyttet klinikk
 • Ingunn Holm – Fredrikstad Dyrehospital, Østfold
 • Ann Kristin Solvang – Anicura Jeløy, Moss, Østfold
 • Katharina Storli – Evidensia Oslo, Lillestrøm, Akershus – scanner også hos andre Evidensia-klinikker
 • Ine Sund – Anicura Byåsen Dyrehospital, Trondheim, Trøndelag
 • Liva Ihle Vatne – Empet Nydalen Dyresykehus, Oslo
 • Thomas Øyo – Anicura Dyresykehus Bergen Sør, Hordaland

 

Andre kardiolog veterinærer som foreløpig ikke har PawPeds-godkjenning som spesialister på HCM hos katt. Disse har også utdanning innen kardiologi, og flere er medlemmer i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.

 • Kirsti Bjørndal – Kristiansand, Agder
 • Ann Charlotte Kittelsen – Jessheim, Akershus
 • Hanna Sofie Romstad – Skedsmo, Akershus
 • Gunhild Ørn – Stavanger, Rogaland
 • Anne Øverby Øvergaard – Hamar, Hedmark

 

Veterinarians who are PawPeds approved will have fulfilled the requirements: “Have passed the ECVIM specialist examination in veterinary cardiology, or similar examination, or having undertaken the ESAVS courses in veterinary cardiology, in addition to have practiced together with an experienced specialist.” (from PawPeds)

 

2. b) DNA-test: A31P – HCM1

There is one known genetic factor  that can cause HCM in Maine Coons, the A31P mutation in the MyBPC3 gene, often called HCM1-DNA. Most Maine Coon breeders test for  this mutation, and in Norway (NRR) it is obligatory. Cats who have “double” of the affected gene (homozygous positive) have a very high risk of getting ill, and a slightly higher risk is also seen in those with one gene (heterozygous positive), but these cats will typically stay healthy until at least 4-5 years old and those who get ill might not be as seriously affected (Longeri 2013).

 • N/N: normal risk (around 5 %)
 • N/A31P HCM: almost 2 times risk
 • A31P HCM/A31P HCM: around 18 times risk

 

Det fins én kjent genetisk faktor som kan gi HCM hos Maine Coon, nemlig A31P-mutasjonen i MyBPC3-genet, ofte kalt HCM1-DNA. Oppdrettere som registrerer i NRR (Norske Rasekattklubbers Riksforbund) er pliktige til å teste for denne mutasjonen, og aldri pare to heterozygote (N/A31P HCM1). Katter som har dobling av denne mutasjonen har svært høy risiko for å bli syke, og en noe forhøyet risiko sees også hos de som har en kopi av mutasjonen (heterozygote), men disse kattene er normalt friske inntil 4-5 års alder, og de som blir syke kan få mildere variant av sykdommen.

 

Cats who do not have the A31P-mutation in the MyBPC3-gene and are N/N (negative) for this one can still get HCM. This means there must be other yet undiscovered factors involved. There is ongoing research to discover further mutations in the myBPC3-gene and other genes that are involved in heart function, and in the future there will hopefully be yet further HCM-mutations to test for.

 

Katter som ikke har A31P-mutasjonen og er N/N for denne, kan også få HCM, noe som betyr at det fins andre årsaker også. Det forskes på å finne fram til flere mutasjoner i MyBPC3-genet og i andre gener som styrer hjertefunksjon. I fremtiden vil vi forhåpentligvis kunne teste for de fleste årsakene og unngå sykdommen.

 

Forskning og mutasjoner

Published research on known mutations/variations:

Research Gene Mutation Wildtype affected breed Can be tested? Notes
Meurs 2005 MyBPRC3 A31p G/G C/C MCO Yes
Meurs 2007 MyBPRC3 R820w C/C T/T RAG Yes
Koch MyBPRC3 A74t G/G A/A MCO Yes No effect
Schipper 2019 MyH7 E1883K G/G A/A DOM TBA c.5647G>A (p.(Glu1883Lys))
McNamara 2020 TNNT2 W52stop G/G A/A MCO Yes c.95-108G>A significance unknown (Schipper 2022)
Meurs 2021 ALMS1 G/G C/C SPH TBA

 

Patterns of matings  –  Arvegang

It is very important to know A31P (HCM1-DNA) status for MCO, to avoid homozygous positives who have a very high risk of illness.

 

4. Research – Forskning

Review study of all the research done on A31P and HCM in Maine Coons

Read my article (review study) on HCM/A31P in MCO and research:

Berge. 2014. “A31P DNA-test and HCM in Maine Coon.

Berge. 2014. “A31P DNA-test og HCM-sykdom hos Maine Coon.”

List of reference papers with links to full text under Research papers below.

Excerpt with findings

Comparing the numbers from all the research studies (table 2), a more complete picture can be seen. The number of cats in a study, the gene frequency of A31P for those cats, and the number of affected cats can all influence the results of a single study.

Wess who concluded that A31P had no effect on HCM, also had the smallest study, and the gene frequency for A31P in his study was significantly lower in his study than in all the other studies. The number of cats diagnosed with HCM was also higher than the supposed prevalence for HCM in the breed. This could have influenced the conclusion. Longeri who also did a meta study based on Longeri, Mary and Wess arrived at similar numbers that we see in table 2 regarding disease prevalence and gene frequency.

HCM tab2

Summed up these studies show:

 • Homozygous cats have a highly increased risk to get HCM, with few cats without signs of illness at 4-5 years of age.
 • Heterozygous cats also have an increased risk, but the disease strikes much later and often after 5-8 years of age. Over half of the cats are healthy at 5 years of age.
 • A high number of the HCM-affected Maine Coons do have this mutation.

Summary and Conclusion

Summing up the results of all the studies, it is clear that there is a strong correlation between the A31P mutation and development of HCM. It is also clear that HCM is found among cats without this mutation, so there are other causes in addition to A31P.

Both DNA-testing with a gradual selection away from the mutaton from the gene pool, and repeated ultrasound scans (echocardiography) by a cardiologist are necessary to limit the cases of HCM in the Maine Coon breed.

 

Research papers on HCM – Forskning og studier:

HCM and the A31P mutation in Maine Coon

 

General HCM research

This list is not exhaustive; try a search for feline HCM in pubmed.

Resources

 

I happen to feel that the degree of a person’s intelligence is directly reflected by the number of conflicting attitudes she can bring to bear on the same topic.

  –  Lisa Alther

 

Comments are closed.