Breeding Philosophy

WesterosCat  Breeding Programme  –  avlsprogrammet vi følger

Les også RAS for Maine Coon – rasespesifikk avlstrategi

Priorities – prioriteringer i avlen

Health has the highest priority, and we follow the Maine Coon health programmes for HD and HCM. Read more under Maine Coon Health. All our cats official health results can be found on one overview page. We also emphasize temperament, and we wish our cats to be beautiful and follow the standard, so our breeding animals are occasionally shown at various cat shows to get feedback on their type, their results published on our pages.

Helse har aller høyeste prioritet hos oss, og vi følger helseprogrammene mot HD og HCM.  Les mer på sidene om helse. Alle kattenes resultater fra rutinemessige helseundersøkelser ligger på egen side. Vi legger også vekt på gemytt, og vi ønsker også at kattene skal være vakre og følge standarden, så avlskattene blir iblant stilt ut for å få tilbakemeldinger fra dommere om type, alle showresultater fins på kattenes sider.

Goals – Avlsmål

Breeding goals for the WesterosCat breeding programme:

 1. Work against HCM and HD in the Maine Coon breed – by only using tested cats for breeding and evaluate each combination.
 2. Focus on the complete gene pool for Maine Coon by by working with less used lines in the breed. Complete inbreeding (COI) and the percentage of “Clones” will be lower than for the most used lines of MCO. Read more at Breeding Strategies.
 3. Type and show look will have to be secondary to health and focus on the gene pool. Working to better type will be a long-term goal.

Avlsmål for WesterosCat avlsprogram:

 1. Arbeide for å minske forekomst av HCM og HD i Maine Coon-rasen – ved kun å bruke testede katter i avl og vurdere kombinasjonene.
 2. Fokus på hele genbasen for Maine Coon-rasen ved å jobbe med sjeldnere og mindre brukte linjer. Den totale innavlsprosenten (COI) og prosenten av “klonene” holdes lavere enn for gjennomsnittet i rasen. Les mer i artikkelen Avlstrategier.
 3. Type og “show look” vil bli prioritert etter helse og fokus på genbasen. Å arbeide mot bedre type er et langsiktig mål.

WesterosCat D-litter 12 weeks old

Any combination we do will always have these goals:

 • work for better health in the breed
 • work to ensure a wide gene pool in the breed by using less common lines
 • work to preserve the great temperament and personalities typical for the breed
 • work to better type, without compromise on health and gene pool
 • one or two kittens from each litter will be evaluated for breeding, if everything is OK and goals fulfilled
 • no combination should be done just to produce kittens for sale – there are ten thousands of homeless cats in Norway and we really do not need “production” of kittens

Enhver paring vi gjør har disse målene:

 • arbeide for å bedre helsen i rasen
 • arbeide for å sikre en bred genbase i rasen ved å bruke mindre vanlige linjer
 • arbeide for å bevare det herlige gemyttet og de typiske personligheter i rasen
 • arbeide for å bedre type, uten å kompromisse på helse og genbase
 • en eller to kattunger i hvert kull vil bli vurdert for videre avl i oppdrettet eller hos andre vi samarbeider med, dersom alt stemmer og målene kan nås
 • ingen paring vil bli gjort kun for å produsere kattunger til salgs – det fins titusener av hjemløse katter i Norge, og vi trenger ikke kattungefabrikker

 

A kitten from us  –  en kattunge fra oss …

Kittens going to a new home will:

 • be 16-17 weeks old
 • be well socialized
 • have received the first vaccines
 • have a Veterinary Certificate
 • have a detailed contract
 • have a Registered Pedigree in NRR (FIFe)
 • be ID-chipped (electronic) and registered
 • have a veterinary (EU) passport
 • kittens sold as pets will be neutered
 • both parents will be HCM screened by a cardiologist
 • both parents will be HD-x-rayed

We only sell kittens for breeding to registered breeders who follows the Maine Coon health programmes at PawPeds with public results listed in the database for all their breeding cats, and also are following our Guidelines for Good Breeding Practice, see below.

Kattunger vil ved levering:

 • være 16-17 uker gamle
 • være godt sosialisert
 • være grunnvaksinerte
 • ha fersk veterinærattest
 • ha detaljert kontrakt
 • ha stamtavle i NRR (FIFe)
 • være ID-chipped (elektronisk) og registrert i DyreID
 • ha veterinærpass (EU)
 • kattunger solgt som selskapskatt vil være kastrerte
 • være fullforsikret i Agria dyreforsikring, overtas av ny eier som slipper ny karenstid
 • begge foreldre vil være hjerteundersøkt av kardiolog
 • begge foreldre vil være hofterøntget (HD)

Kattunger til avl selges kun til registrerte oppdrettere som følger Maine Coon helseprogrammene hos PawPeds med offentlige resultater i databasen, og som følger våre prinsipper for fornuftig avl.

 

Våre retningslinjer for fornuftig avl

– etter prinsipper om åpenhet og fokus på helse:

 1. PawPeds helseprogram for HD og HCM skal følges med registrerte resultater for alle avlskatter i oppdrettet
 2. avlskatter skal HD-røntges før avl, og katt med HD grad 2 eller 3 tas ut av avl
 3. avlskatter skal HCM-scannes hos godkjent kardiolog veterinær, før avl, og deretter regelmessig med siste scan etter fylte 5 år
 4. katt positiv for HCM1-A31P DNA tas ut av avl, også heterozygote (N/N kullsøsken eller avkom velges til videre avl)
 5. Maine Coon hunnkatt med blodtype B tas ut av avl
 6. avl med helhvite katter kun etter BAER-testing og paring med ikke-hvitt
 7. avlskatt skal bare pares med registrert Maine Coon-katt, som har godkjente HCM- og HD-resultater etter PawPeds helseprogram
 8. paringer planlegges med tanke på bredde i genbasen, og arbeid mot mye lavere COI for rasen som helhet
 9. tette paringer mellom nære slektninger unngås, det bør være 0 i COI på 4 generasjoner
 10. alt avkom skal registreres i PawPeds database
 11. avkom til avl selges kun til oppdrettere som følger PawPeds helseprogram med HD- og HCM-resultater i den offentlige databasen, og med med krav om PP helseprogram i kontrakter for paringer og avkom til avl
 12. avlskatter skal følges opp hele livet, også etter eventuell omplassering, slik at helsestatus (deriblant HCM), livslengde og til sist dødsårsak registreres og kan gjøres kjent for andre som har katter i linjen

Our Guidelines for Good Breeding Practice

– based on principles of transparency and health focus

 1. PawPeds health programmes for HD og HCM must be followed, with registered results for all breeding cats in the cattery
 2. breeding cats must be HD x-rayed before breeding, and cats with HD grade 2 or 3 will not be used
 3. breeding cats must be HCM-scanned by PawPeds listed veterinary cardiologist, before breeding, and then regularly with last scan done after 5 years of age
 4. cats positive for HCM1-A31P DNA will be taken out of breeding, also heterozygous cats (N/N siblings or offspring will be selected for further breeding)
 5. Maine Coon queens with blood type B will not be used for breeding
 6. white cats (solid white) will only be bred after BAER-testing and mated with non-white cats (no white spotting)
 7. breeding cats will only be mated to other registered Maine Coon cats, with approved HCM- and HD-results in the PawPeds breeding programmes
 8. matings will be planned to broaden the gene base and work towards lower COI for the Maine Coon breed
 9. close matings between related cats will be avoided, and COI should be 0 at 4 generations
 10. all offspring will be registered in the PawPeds database
 11. kittens for breeding will only be sold to breeders who follow the PawPeds health programmes, with HD- and HCM-results in the public database, and with contracts of following the health programmes for their partners and offspring
 12. breeding cats will be followed up all their lives, also after any rehoming,  so that health status (including HCM), life length and finally cause of death will be registered and shared to other breeders with cats in the lines
Westeroscat kitten

Suki as a kitten 3 months old

 

Les mer om:

Hva er dette med lav innavl?

Innavl og bredde i genbasen

Hva er disse ‘klonene’?

Avlstrategier

Our plans – våre planer

 

Comments are closed.