Blood type B – blodtype B

av Anne Marit Berge

Article in Norwegian. English version might follow later.

Hos katt er tre blodtyper kjent: A, B og den sjeldne AB. For Maine Coon antas det at 97 % er blodtype A, de resterende 3 % har blodtype B. AB er ikke oppdaget hos Maine Coon. Omkring 17 % av Maine Coon er bærere av blodtype B.

Det er anbefalt å kjenne blodtypen til alle avlskatter.

 • Problemet med B
 • Raser og forskjeller
 • Arvegang
 • DNA-testing

Hvorfor er B et problem?

Det en stor fordel å vite om kattene som har blodtype B, siden B kan gi problemer for en avlshunn og ungene hennes. Blodtype B er ingen sykdom, men blodtypeuforlikelighet kan føre til kattungedød.

En hunnkatt som har blodtype B, og som føder kattunger som er blodtype A (arvet fra faren), kan ikke gi ungene råmelken det første døgnet. Den inneholder nemlig antistoffer, og kattungene vil sykne hen og kunne dø av dette. Reaksjonen hos kattungene på antistoffene kalles neonatal isoerytrolyse.

Symptomer

 • kattungene er svært slappe
 • mørk urin (blod i urin)
 • nekrose i haletuppen (koldbrann)
 • anemi

Om man opplever at mange eller alle i et kull dør i løpet av de første dagene tilsynelatende uten grunn, kan det være lurt å få tatt blodtypetest av kattemoren. For Maine Coon der B i utgangspunktet ikke er så vanlig, er det gjerne slik det oppdages at det fins B i linjene.

Noen raser har høy forekomst av blodtype B. Det fins derfor oppdrettere som avler på hunnkatter som har B-blod. For at ikke ungene skal bli alvorlig syke de første døgn, så holder de ungene unna råmelken fra mor, ved å skille mor og barn, eller ved å sette på mor en tett body for å forhindre diing. Kattungene må da få kunstig melkeerstatning den første tiden.

Dette er problematisk av flere grunner:

 1. Kattungene går glipp av den svært viktige funksjonen til råmelk, nemlig å kickstarte immunforsvaret. Det betyr at ungene vil ha økt risiko for å bli syke senere i livet.
 2. Manglende diing første døgn vil forsinke sammentrekning av livmor hos mor.
 3. Ungene får ikke den nærheten til moren som diing det første døgnet gir.
 4. Kattemoren får ikke stelt og tatt vare på ungene like bra som om hun får die dem, og det kan forsinke tilknytningen mellom mor og barn.

I Sverige har Jordbruksverket forbudt bevisst å bruke hunndyr med blodtype B i avl, dyr med blodtypeuforlikelighet, av dyrevelferdsmessige årsaker. Unntak fins om man kan analysere hunnkattens blod for antistoffer (titer) og de er lave.

Problemet for kattungene med manglende råmelk og immunbeskyttelse senere kan hjelpes om man har en annen hunnkatt som har født samtidig, og som kan die ungene.

En hunnkatt kan ha lavere nivåer av antistoff før første kull, mens antistoffene øker jo flere kull hun har. I teorien kan man teste antistoffene hos mor før paring (titer).

Et annet alternativ er å lage serum av morens blod i forkant. Serum vil ikke inneholde antistoffene som kattungene reagerer på, men likevel ha god effekt på immunforsvaret, så kattungene kan få dette første døgn, som kompensasjon for manglende råmelk. Snakk med veterinærklinikken om dette før paring.

Hva bør man gjøre?

Blodtype B er ikke en sykdom, og det er ingen grunn til å ta bærere av blodtype B ut av avl!

For Maine Coon der B fins hos relativt få individer (ca 3 %) så holder det at oppdrettere kjenner status for sine katter, og vi kan unngå avl på hunnkatter med B-blod.

For andre raser der blodtype B er vanlig, må man ta vare på genbasen, og ikke kastrere alle som er blodtype B. Det frarådes å selektere bort mutasjonen som gir blodtype B. Man kan likevel passe på å avle slik at færrest mulige hunnkatter blir blodtype B. Dersom det er mulig, er det lurt å pare bærere av blodtype B med katter som ikke er bærere, og å velge ut hunnkatter som ikke selv er B til videre avl. Det bør likevel tas hensyn til alle avlsegenskaper for katten når man velger ut avkom videre.

Testing av blodtype

Det råder iblant forvirring om hva som kan testes.

Faktisk blodtype fastslås ofte gjennom en serologisk test, det vil si en blodprøve som analyserer hvilken blodtype katten faktisk har. Dette er kattens fenotype.

Kattens genetiske blodtype må analyseres som DNA-prøve. DNA fins i alle kroppens celler, og kan analyseres både fra vanlig kinnskrapeprøve “svabb” eller blodprøve. Dette gir informasjon om kattens genotype, hvilke alleler den har for blodtype, altså hva den bærer i tillegg til hva den har.

 

Raser der blodtype B er ganske vanlig:

 • Tyrkisk van ca 60 % – mange b2
 • Britisk korthår ca 50 %
 • Devon Rex ca 45 %
 • Tyrkisk angora ca 40 % – mange b2
 • Cornish Rex 34 %
 • Sfinx 18 %
 • Birma 16 %
 • Somali ca 15 %
 • Perser ca 15 %
 • Ragdoll (har b2, b3 og ca 18 % c/AB)
 • Sibirkatt (har mange b2 og også en andel AB)
 • Europeisk korthår (kan ha en andel AB)

(For mer statistikk, se nyere forskning på blodtyper hos rasene.)

 

Arvegang for A og B hos raser uten AB

A er dominant overfor B. B er recessivt mot A. Det betyr at en katt som har blodtype A (fenotype A) kan være bærer av B (genotype A/b). Hvis man parer to katter som er bærere av B, er det 25 % sjanse for at avkom får to kopier av b-allelet, og blir blodtype B.

 • En Maine Coon som har blodtype A kan være genetisk A/A eller A/b
 • En Maine Coon som har blodtype B er alltid genetisk b/b

Blodtype B-status for Maine Coon kan enkelt testes hos de fleste laboratorier.

Ab + Ab gives 25 % risk of offspring being bb and blood type B.

Arvegang for A, AB og B hos andre raser, som RAG, SIB, EUR:

Navnene på blodtypene A, AB og B kan være noe forvirrende. Bokstavene viser til hvilke antistoffer som fins i blodet for de forskjellige typene. Blodtype AB er altså ikke en “kombinasjon” av A og B, men en egen blodtype som ikke har antistoffer mot A eller B, og kattene kan motta blodoverføring fra både A og B.

Forskerne og en del av laboratoriene kaller arveanlegget til AB for C, og bruker bokstaven c for å vise allel for blodtype AB, for å unngå forvirringen.

A er dominant overfor både c (AB) og b. c (AB) er dominant overfor b.

Bokstaven c brukes for å vise genotype:

 • En katt som har blodtype A kan være genetisk a/a, a/c eller a/b
 • En katt som har blodtype c (AB) kan være genetisk c/c eller c/b
 • En katt som har blodtype B er alltid genetisk b/b

Uforlikelighet mellom AB og B kan også forekomme. Det er derfor av stor viktighet å blodtypeteste kattene i disse rasene.

 

Blodtype og DNA-analyse – mutasjoner

Blodtype B kan komme av minst tre forskjellige testbare mutasjoner. Den vanligste av disse kan testes hos de fleste laboratorier.  For en del raser har denne vanlige testen vært usikker, og de siste års forskning  har altså vist at det fins minst tre forskjellige mutasjoner som kan gi blodtype B – og pr høsten 2020 så er det bare Laboklin i Tyskland og MyCatDNA i Finland som tester alle disse.

Blodtype AB fins hos noen raser, og den ene kjente mutasjonen for Ragdoll c (AB) testes hos MyCatDNA og Laboklin.

For både B (b) og AB (c) så vil det kunne finnes ennå uoppdagede varianter som dermed da ikke kan testes pr i dag.

Allel for blodtype A testes ikke, men markeres da som N (ikke b eller c).

Hva betyr DNA-testresultatet?

N/N = dette betyr at de testede alleler ikke er funnet i katten. Da kommer det altså an på hva laboratoriet har testet for. De fleste analyserer bare for den ene mutasjonen som gir blodtype B:  c.268T>A   (eller c.142G>A som er noe mindre pålitelig).  Da kan N/N bety at katten er A, AB eller en annen form for B som de ikke har analysert.

Du må altså vite hva laboratoriet faktisk tester, for å vite hva N/N betyr.

Oversikt over tilgjengelige tester:

Laboklin i Tyskland har en nyere studie der de ser på mange flere mutasjoner og utfall for blodtype, for forskjellige raser. Oversikten her er basert på dette: Kehl 2019 (publikasjon), Kehl 2018 og også Tasker 2014 som anvendes av Langford.

CMAH er navnet på genet der alle disse mutasjonene ligger.

CMAH type allele Test at: Found in:
c.268T>A b b1 MyCatDNA
Laboklin
most breeds
c.142G>A b b1 – similar to c.268T>A, but less reliable Langford
VGL
most breeds
c.179G>T b b2 MyCatDNA
Laboklin
TUV, TUA, RAG, SIB/NEM, CHA, BSH, MAU
c.139C>T b b2 “unusual b” – similar to c.179G>T Langford
VGL?
TUV, BEN, BSH, DRX, MAU, SIB/NEM
c.1322delT b b3 MyCatDNA
Laboklin
Langford (New 2022 – extra fee!)
RAG, DOM
c.933delA b b3 – similar to c.1322delT RAG, DOM
c.364C>T c (AB) c MyCatDNA
Laboklin
VGL
RAG, also BEN, BSH, MCO

Tabellen viser alle hittil oppdagede mutasjoner som gir blodtype B (bb) og AB (cc eller cb). Det er oppdaget 3 helt forskjellige mutasjoner som alle kan gi blodtype B, og en som kan gi AB. Bare to laboratorier tilbyr analyse av alle disse pr juli 2022.  Testing av alle fire gir godt samsvar med serologisk blodtype (Kehl 2019) og det kan da antas at det ikke finnes flere vanlige blodtypemutasjoner. Det kan llikevel forekomme enkeltkatter med avvik og uventede resultater. Forekomst av mutasjonene hos forskjellige raser er ikke fullstendig, og mange flere rasekatter må testes før prosenttall er helt korrekte.

The table shows all  the discovered mutations that can be tested, and that give blood types B (bb) and AB (cc or cb). There are 3 different mutations that can give blood type B, and one that can give AB (c). Only two laboratories test all four types (as of Nov 2020).  Analysis of these four mutations give very good correspondence with serological blood type (Kehl 2019) and it can be assumed there are no other common blood type mutations. There can still be cats with anomalies and unexpected results. Findings for each cat breed is not complete, and many more pedigree cats  must be tested before frequency numbers are correct.

Laboklin recommendations:

Begreper:

 • blodprøve: blod fra katten – det kan brukes til flere ting, både til serologisk test eller DNA-analyse
 • serologisk test: analyse av blodet for å finne ut faktisk blodtype (fenotype, det katten har)
 • DNA-analyse: for å finne genotype, hva katten bærer i tillegg til hva den uttrykker – kan analyseres fra vev, svaber eller blod
 • titer: analyse av blod for å måle nivå av antistoffer

 

Les også min

Artikkel i Aristokatt 2021-3 – NRRs medlemsblad

Kilder og videre lesning

Batchelor. 2003. “Blood Groups in the Cat.” In: PawAcademy, PawPeds.com.

Gandolfi. 2016. “A Novel Variant in CMAH Is Associated with Blood Type AB in Ragdoll Cats.” PLoS One. 2016; 11(5): e0154973.

Griot-Wenk. 1996. “Blood type AB in the Feline AB blood group system“. Am J Vet Res. 1996 Oct;57(10):1438-42.

Kehl. 2018. “Molecular Characterization of Blood Type A, B and C (AB) …“. In: Plos One.

Kehl. 2019. CMAH genotyping survey. (Laboklin)

Laboklin New Genetic Test for Feline Blood Groups artikkel

SVERAK om forbud avl på hunnkatt med blodgrupp B  (død lenke)

Neonatal isoerythrolysis (Wikipedia)

Comments are closed.