HD statistikk

HD Statistikk PP og OFA

by Anne Marit Berge

Find the English version here

Maine Coon er en av flere katteraser som har risiko for hofteleddsdysplasi, FHD – feline hip dysplasia. Rådene for oppdrettere er å hofterøntge kattene før avl, og selektere for bra hofter. Vi kan se at antallet MCO testet for HD har økt de siste fem år. Dette kan være en indikasjon på økt bevissthet, og kanskje også på grunn av diskusjonene om HD i etterkant av FIFe General Assembly 2019. La oss se på noe av HD-statistikken og hva tallene forteller.

Innhold

For generell oversikt over HD på Maine Coon, se hovedsiden for HD

Dysplastiske hofter HD vs Normale hofter:

To evalueringssystemer: PP and OFA

Det fins to internasjonale, forskningsbaserte evalueringssystemer for avlesning av røntgenbilder for FHD: PawPeds og OFA.

OFA, The Orthopedic Foundation for Animals er basert i Missouri, USA og har gjort avlesninger av hofter på hund helt siden 1966. De er hovedsaklig en helsetjeneste for hundeoppdrettere, men har inkludert Maine Coon-katter i HD-avlesning siden 1988.

PawPeds er en uavhengig organisasjon basert i Sverige, og helseprogrammet HD ble startet i 2000 gjennom den svenske raseklubben Maine Coon-katten. Helseprogrammet er også åpent for andre raser.

De to evalueringssystemene har totalt avlest HD-bilder fra 11418 Maine Coon (pr 31 Des 2023) og tallet er økende. Dette gir bred og signifikant statistikk for prevalens av HD i rasen.

 

PawPeds helseprogram HD Hip Dysplasia

PP-databasen har 6834 HD-resultater for Maine Coon pr 31. des. 2023. Røntgenbilder lastes opp til PP av veterinæren digitalt, og evalueringen koster 150 SEK (ca 150 NOK + 30-50 i bankgebyr for utenlandsbetaling).

Alle hofteavlesninger i PP gjøres av en veterinær radiolog. Siden 2020 er dette Elisabeth Ball. PP bruker en 4-delt skala for å vurdere kattens hofter: Normal, Grad 1, Grad 2 og Grad 3. Fram til rundt 2014 inkluderte PP også Borderline (grensetilfelle) i evalueringene. Hver side av hoftene vurderes for seg, og resultatene gis for Left (venstre) og Right (høyre) hofte.

PawPeds er et helseprogram for oppdrettere, og publiserer derfor alle HD-resultater i den offentlige stamtavledatabasen slik at resultatene kan sees i sammenheng med hele stamtavlen og linjene. De gir også klare retningslinjer for avl: Grad 2 og 3 bør ikke brukes i avl. Grad 1 skal bare pares med Normale hofter.

Oversikt over antall evalueringer av de tre ortopedene engasjert av PawPeds siden 2000. Alle tilfeller med forskjellig grad på venstre og høyre hofte er vist med dårligste grad.

I oversikten under vises alle HD-resultater i PP-databasen listet etter år og grad. For enkelhet er Borderline på én side vist sammen med Normal, og Borderline på begge sider er vist sammen med Grad 1. Som man ser fra oversikten over er antall borderline-resultater svært lave, og har liten effekt på helhetsinntrykket. Klikk på bildet for å åpne i større format.

hd-statistics PawPeds degrees by year
Mange oppdrettere har ment at evalueringen etter Audell gikk i pensjon er blitt strengere og gir høyere grad av FHD enn tidligere. Statistikken over alle PP-evalueringer kan leses slik. På den annen side er det de siste årene flere katter med ukjent hoftestatus bak som HD-røntges, og som dermed har høyere risiko for HD enn katt fra testede linjer. I tillegg er det flere oppdrettere som jobber med “showlinjer” og høyere innavlsnivåer som nå tester. Ettersom HD er polygent recessivt, med antagelig hundrevis av genvarianter involvert, så vil lavere innavlsnivå minske risiko for å doble risikomutasjoner, mens høyere innavl vil øke risken for at slike mutasjoner dobles.

Det synes også å være en økning av lettere HD, Grad 1, og en mulig forklaring på det finner vi også hos kennelklubbene, at moderne digital røntgen med høy bildekvalitet vil avsløre små forandringer i hoftene, som ikke gamle røntgenmaskiner kunne.

 

OFA HD-avlesning Maine Coon Cat

OFA-databasen har 4584 HD-resultater for Maine Coon pr 31. des. 2023. Røntgenbilder kan sendes inn via posten, eller sendes inn digitalt dersom veterinæren er registrert og godkjent av OFA. Evalueringen koster 45 USD (for over 24 mnd alder, ca 500 NOK) eller 35 USD (preliminær avlesning, ca 370 NOK) og kan betales med kredittkort online.

OFA evaluering baseres på en 7-delt skala for å bedømme hoftene. Tre grader regnes som ikke-dysplastiske (Excellent, Good, Fair) og tre som dysplastiske (Mild, Moderate, Severe). For tvetydige resultater gis Borderline (grensetilfelle).

For katter under 24 måneder gis et preliminært, midlertidig, resultat. Denne evalueringen gjøres av én av deres ansatte ortopeder.

For katter over 24 måneders alder blir røntgenbildene evaluert av tre ortopeder, plukket fra en større gruppe 20-45 samarbeidende spesialister over hele USA (og mulig også fra andre land). Det endelige resultatet er median av de tre evalueringene. OFA er hovedsaklig et register, en database, og gir ikke spesifikke råd om avl annet enn å bare avle på normale hofter for best resultat.

De forskjellige tallene for preliminære evalueringer på katter yngre enn 24 mnd, og katter eldre enn 24 mnd:

hd-statistics OFA degrees

Vi ser av tallene at de fleste katter blir røntget og evaluert før de er 2 år gamle, og får preliminære resultater. OFAs retningslinjer sier at Preliminary Fair, Preliminary Borderline og Preliminary Mild skal avvente avl, og ta ny HD-røntgen etter 24 mnd alder, som da blir evaluert av tre ortopeder, for et endelig resultat. Tilsvarende blir Preliminary Excellent og Preliminary Good regnet som OK for avl, uten å behøve ny røntgen (Corley 1997).

Figuren under viser alle OFA MCO HD-resultater sortert på grad, preliminære resultater og endelige/over 24 mnd gruppert side om side med samme farge. Preliminary Fair er merket gul, obs, ettersom OFA anbefaler å vente med avl til en ny endelig evaluering. Merk at resultatene er listed fra nyeste (venstre) til de tidligste. Klikk bildet for å åpne i større oppløsning.

hd-statistics of all evaluations by OFAOversikten viser at antallet evalueringer er økende, og at flertallet av kattene er godt innenfor aksepterte resultater for avl.

Debbie Sprenger satte opp en alternativ og mer visuelt informativ oversikt, basert på de samme tallene, og med stablede søyler som viser gradene, her fra tidligste (venstre) til de nyeste resultatene:

hd-statistics preliminary-final OFA
Dette viser klart hvordan flertallet av evalueringene er preliminære, katter yngre enn 24 mnd. Det kan se ut som om de fleste Preliminary Fair og Preliminary Mild ikke blir røntget på nytt slik OFAs anbefaling sier.

hd-statistic OFADe blå søylene viser relasjonen mellom det totale antall røntgende katter (lys blågrå) og de som er med i den offentlige databasen. Vi ser at bare ca 25-40 % av alle HD-evalueringer i OFA er oiffentlige, og at prosentandelen offentlige resultater har gått ned i de senere år.

De lilla søylene viser forskjellen mellom katter yngre enn 24 mnd (lilla) og katter med en endelig evaluering over 24 mnd (mørk lilla). Årene med flere preliminære resultater har også færre offentlige resultater. Grafikk av Debbie.

 

OFA-PP sammenligning og statistikk

Den neste grafen viser en oversikt over alle HD-avlesninger i PawPeds (oransj) og OFA (mørk blå for offentlige resultater, lysblå for totalt antall) sammenlignet. Klikk på bildet for å åpne i stort format.

hd-statistics PP-OFA
Den gode nyheten: Antall evalueringer øker totalt! Flere oppdrettere sjekker kattene sine, til glede og nytte for alle Maine Coon.

Vi ser at antallet avlesninger gjort i OFA ikke er offentlige resultater, og dermed ikke tilgjengelige for oppdrettermiljøene. Jeg vil oppfordre alle de som sender røntgenbildene til OFA om alltid å signere på offentliggjøring, release and publication for alle resultater, både preliminære resultater og dysplastiske hofter/HD. Preliminære resultater kan publiseres dersom eier krysser av for det i skjemaet, og katten er mellom 12 og 24 mnd gammel.

Ved å vite så mye som mulig om alle HD-resultater for kattens slektninger og linjer, kan en oppdretter ta kloke avgjørelser basert på informasjonen – dette er spesielt viktig når man bestemmer seg for å avle på en katt som ikke har normale/perfekte hofter.

 

Evaluering av hofter

Evalueringen av HD-røntgenbilder må ta med mange faktorer av kattens anatomi. Det vil alltid være en subjektiv faktor i avlesningen, men studier viser at stort sett er det ganske god konsensus i vurderingene (Ball 2022).

OFA har en figur som beskriver hvordan hofter evalueres. Informasjonen fra OFA er bare på engelsk:

OFA description of points of evaluation

 1. Craniolateral acetabular rim
 2. Cranial acetabular margin
 3. Femoral head (hoftekulen)
 4. Fovea capitis (normalt flatt område på hoftekulen)
 5. Acetabular notch
 6. Caudal acetabular rim
 7. Dorsal acetabular margin
 8. Junction of femoral head and neck
 9. Trochanteric fossa

Acetabulum = hofteskål

Merk at OFAs beskrivelse er basert på CHD, HD på hund – bildene under er av hofter på hund:

 

Low-studien fra 2019 anvendte data fra PawPeds database. De fire gradene i evalueringen ble beskrevet som følgende:

Merk også at korrekt posisjonering av katten ifølge instruksjonene (PP og OFA har identiske retningslinjer her) også påvirker resultatene. Forskjellige røntgenbilder av samme katt kan gi forskjellige resultater på grunn av dette også. Se YouTube-video med et nyttig eksempel (ekstern lenke).

 

Statistikk – Tallenes tale

HD-statistikk for de to evalueringssystemene gir forskjellige resultater:

I PawPeds viser en studie av 5038 Maine Coon en prevalens på 37,6 % HD (Low 2019).

I OFA viser en studie av 2708 Maine Coon en prevalens på 24,9 % HD (Loder 2017) – deres årlige statistikker viser også ca 25 % dysplastiske hofter (HD) for Maine Coon.

Denne variasjonen kan ha forskjellige forklaringer. I OFA behøver ikke eierne signere på offentliggjøring av resultatene før hofterøntgen gjøres. En oppdretter og en veterinær som ser umiddelbart på røntgenbildet at kattens hofter er skikkelig dårlige, trenger ikke sende inn bildet til evaluering. Dette betyr at OFAs statistikk kan være biased (vridd) mot bedre resultater. En annen mulig forklaring på forskjellene er den faktiske beskrivelsen av hver grad. OFA Fair er en hofte med mindre uregelmessigheter. I PawPeds vil det bli vurdert som Grad 1 og dermed regnes som HD. OFA Mild blir beskrevet som hofter som mest sannsynlig vil utvikle forkalkninger. Det vurderes som Grad 2 i PP.

I PawPeds er det påkrevd at kattens eier signerer på at alle resultater skal offentliggjøres, før røntgenbildene tas, og veterinæren skal sende inn alle røntgenbilder til registrering og evaluering. Dette er parallelt med kravene i kennelklubbene.

HD-avlesning er en radiografisk vurdering, og vil derfor alltid ha en subjektiv faktor. I studien til Ball 2022 vurderte tre ortopeder/radiologer de samme røntgenbildene, ved to forskjellige tidspunkter med flere måneders mellomrom, og alle avlesninger ble sammenlignet for å se på konsensus. “These results clearly show that consensus scores in radiology can have large uncertainties, and that future studies in both human and veterinary medicine need to include consensus-uncertainty estimates if we are to properly interpret radiological diagnoses and the extent to which consensus scores improve diagnostic accuracy.” (Resultatene viser klart at det kan være stor usikkerhet i konsensus-vurderinger innen radiologi, og at videre studier i både human- og veterinærmedisin må inkludere estimater på konsensus-usikkerhet dersom vi skal tolke røntgendiagnostikk korrekt.)

Konklusjonen er at avlesningene har ganske god konsensus, men at noen av vurderingene vil variere en grad opp eller ned, og hovedsaklig gjelder dette midtskiktet mellom normale og alvorlige grader. Dette ligger i radiologiens natur, og må ikke tolkes til at HD-avlesninger gir fullstendig tilfeldige resultater.

 

Parallell avlesning

HD-bilder blir av og til sendt inn til både OFA og PP, både som second opinion og for å bidra med forskningsdata. Evalueringer av de samme røntgenbildene gir oss informasjon om hvordan sammenligne de to systemene.

Her er en oversikt over kjente resultater fra bilder som er evaluert i begge systemer, samme røntgenbilde. Data er tatt fra de offentlige databasene og også noen preliminære (skjulte) OFA-resultater der rapporten er offentliggjort eller kjent. Jeg har funnet 60 tilfeller av faktiske parallelbedømmelser.

Når vi ser på alle parallelle evalueringer ser vi at det er god konsensus for de sunne normale hoftene:

hd-statistics OFA vs PPSammenligningen indikerer at PawPeds Normal som oftest får Excellent og Good i OFA. Grad 1 i PP blir som oftest vurdert til OFA Fair. PP Grad 2 er ofte OFA Mild, men har større variasjoner.

hd-statistics PP-OFA comparisonSammenligningen så langt antyder at OFA Fair som oftest korresponderer med PP Grad 1. OFA Mild vil oftere korrespondere med PP Grad 2 enn PP Grad 1, men der er det større variasjoner. Det er kun ett resultat med PP Grad 3 som er parallelvurdert, og ingen OFA Severe. Mer data vil være nyttig.

Jeg anbefaler flere oppdrettere å sende inn HD-bilder til begge systemer for parallellbedømming, med signatur på at OFA-resultatene offentliggjøres. Dette vil gi oss alle mer data til å sammenligne de to systemene, og flere oppdrettere vil få en tilleggsvurdering for å ta gode informerte avgjørelser.

Kombinasjoner og seleksjon

PP publiserer alle HD-avlesninger gjort i sitt system, og kobler dette til den mer eller mindre komplette Maine Coon-databasen som fins i PP. Dette gjør at man kan evaluere avlsframgang over generasjoner med seleksjon.

Debbie Sprenger, har satt sammen statistikk og figurer i sin artikkel “HD Analysis in the Maine Coon, part 1” (August 2020, på engelsk). Hennes graf under viser relativ risiko for avkom basert på PawPeds HD resultater og stamtavler:

 

Studien til Low 2019 så også på hvordan seleksjon vil bedre resultatene over generasjoner:

Response to selective breeding. Despite the cross-sectional data showing no reduction in the prevalence or severity of FHD in Maine Coons over time (Fig. 2), there was strong evidence from the multi-generational longitudinal data that selective breeding reduced FHD scores. Here, the predicted average hip score approximately halved after five generations of selective breeding (Fig. 4a); after eight generations the predicted maximum hip score per individual had declined to 0.268 (95% CI: 0.21–0.33) for females and 0.286 (0.21–0.39) for males (from a starting value at generation 1 of 0.85 (0.75–0.96) & 0.86 (0.73–1.03) respectively; Fig. 4a). This effect of culling animals with high FHD scores and only breeding from animals with normal hips or low FHD scores, thus resulted in a 68% (95%CI: 62–73%) reduction in the mean value of the hip score for females and a 66% (60–72%) reduction for males (assuming hip scores follow an approximately linear ordinal scale) between generations 0 and 8 (see Supplementary Table S3 for model coefficient estimates).”  Kortversjon: Med seleksjon på bedre hofter over 5 generasjoner ble resultatene betydelig bedre.

Det er store fordeler med å sende inn evalueringer til PawPeds hvor alle resultater lenkes inn i Maine Coon stamtavledatabasen, slik at resultatene kan sees i lys av den komplette stamtavlen. Det muliggjør også slike studier som Low 2019 som kan vurdere avlsframgangen.

 

Valg for fremtiden

Avl av familiedyr er under press, fra både nasjonale og internasjonale myndigheter, og dyrevernsorganisasjonene. Alle oppdrettere, av Maine Coon og andre raser, må forberede seg på flere regler som kontrollerer avlen, og økt fokus og krav til helse og velferd, med mer obligatorisk testing. Oppdrettere er ansvarlige for helsen til kattungene vi selger, og det forventess at vi gjør det vi kan for å minimere risiko for sykdom.

Lær hvorfor helsetestesting med resultater som deles med oppdrettermiljøene er vesentlige. Lær hvordan teste og hvordan avle for å minske risiko.

Enkelt flytskjema som oversikt: (klikk for å åpne si større format)

Normale sunne hofter (grønn): Dette utgjør 60-70 % av alle Maine Coon. Katten er klar for avl, og kan også pares med en katt som har noe risiko.

Midtskiktet – Lett HD (oransj): Dette utgjør 20-30% avMaine Coon. Her må man vurdere det totale risikobilde i stamtavlen og inkludere resultater fra slektninger: søsken, foreldre, besteforeldre. Om det er lite testet ellers i linjen så kan risiko være høyere. Om de fleste slektninger er testet normal, så vil avl være mer trygt. Avl vil være mulig, men med forsiktighet. Planlegg godt: Hvilke kombinasjoner kan gjøres for å minimere risiko hos avkom. Få gjort nye røntgenbilder med second opinion om det er tvil, siden det er hoftene med mindre avvik hvor avlesningene har mindre konsensus.

Dysplastiske hofter HD (rødt): Dette gjelder 8-16 % av alle Maine Coon. Disse kattene bør ikke brukes i avl. Dersom en oppdretter likevel velger å fravike retningslinjene og pare en katt med HD, så må han/hun vite at man tar en større risiko for avkom.

Å ta flere katter med dårlige hofter ut av avl og genbasen, og avle ut fra PawPeds retningslinjer, vil redusere forekomst av HD i rasen (Low 2019).

Hvorfor er så mange oppdrettere fremdeles skeptiske til HD, og “tror ikke” HD-røntgen er nyttig? Dette handler om å forstå kompleksitet; saker som ikke er svart-hvitt, men består av et høyt antall gener og faktorer som påvirker resultatet. Langsiktig arbeid over år og generasjoner er nødvendig, med gradvis forbedring av totalstatus for rasen gjennom seleksjon.

Det er også ganske typisk at oppdrettere som kjøper en avlskatt der ingen av foreldrene eller besteforeldrene er HD-røntget, får resultater som er skuffende. For å håndtere skuffelsen og la være ta det økonomiske tapet ved å kastrere en dyr avlskatt, er det lett å finne unnskyldninger, og forkaste betydningen av HD-resultatene, og også ofte beskrive forskningen og statistikken vi har om HD på katt som upålitelig. Denne typen skepsis er også kjent fra kennelklubbene.

I stedet for skepsis og fordommer, bør vi som oppdrettere stole på vitenskapen, studiene og HD-statistikken – og ta de klokeste valgene for våre katter.

 

Ord, begreper og forkortelser

 • Evaluering = avlesning = vurdering – forskjellige ord for tolkning av røntgenbilder
 • HD = hip dysplasia, hofteleddsdysplasi
 • FHD = feline hip dysplasia
 • MCO = Maine Coon
 • OFA = The orthopedic foundation for animals
 • PP = PawPeds
 • Prevalens – prosentandel

Kilder

PawPeds nettside

OFA nettside og statistikk

Ball. 2022. «Repeatability of radiographic assessments for feline hip dysplasia suggest consensus scores in radiology are more uncertain than commonly assumed.» In: Scientific Reports.

Corley. 1997. “Reliability of Early Radiographic Evaluation for Canine Hip Dysplasia Obtained from the Standard Ventrodorsal Radiographic Projection.” JAVMA. Vol 211, No. 9, November 1997.

Loder. 2017. “Demographics of hip dysplasia in the Maine Coon cat“.  In: Journal of Feline Medicine & Surgery, April 2017 DOI: 10.1177/1098612X17705554

Low. 2019. “Demography, heritability and genetic correlation of feline hip dysplasia and response to selection in a health screening programme.Nature Scientific Report. Direct link.

Liste over forskningsstudier se hovedsiden for HD

For informasjon om HD i andre raser see the main HD page

Takk

All statistikk og tall er fram til 31. desember 2023 som sluttdato.

Takk til OFA for tilgang til oversikter for all deres resultater i tillegg til den offentlige databasen.

Takk til Ulrika Olsson og teamet i PawPeds for at dere publiserer alle funn offentlig

Takk til Debbie Sprenger, grafisk designer, koordinator av PawPeds helseprogrammer og MCO-oppdretter Macadamia Maine Coons i Nederland for god råd om design

Artikkel publisert 18. juni 2024

Comments are closed.