Blood type B – blodtype B

av Anne Marit Berge

Article in Norwegian. English version might follow later.

Hos katt er tre blodtyper kjent: A, B og den sjeldne AB. For Maine Coon antas det at 97 % er blodtype A, de resterende 3 % har blodtype B. AB er ikke oppdaget hos Maine Coon. Omkring 17 % av Maine Coon er bærere av blodtype B.

Det er anbefalt å kjenne blodtypen til alle avlskatter.

 

 • Problemet med B
 • Raser og forskjeller
 • Arvegang
 • DNA-testing

Hvorfor er B et problem?

Det en stor fordel å vite om kattene som har blodtype B, siden B kan gi problemer for en avlshunn og ungene hennes. Blodtype B er ingen sykdom, men blodtypeuforlikelighet kan føre til kattungedød.

En hunnkatt som har blodtype B, og som føder kattunger som er blodtype A (arvet fra faren), kan ikke gi ungene råmelken det første døgnet. Den inneholder nemlig antistoffer, og kattungene vil sykne hen og kunne dø av dette. Reaksjonen hos kattungene på antistoffene kalles neonatal isoerytrolyse.

Symptomer

 • kattungene er svært slappe
 • mørk urin (blod i urin)
 • nekrose i haletuppen (koldbrann)
 • anemi

Om man opplever at mange eller alle i et kull dør i løpet av de første dagene tilsynelatende uten grunn, kan det være lurt å få tatt blodtypetest av kattemoren. For Maine Coon der B i utgangspunktet ikke er så vanlig, er det gjerne slik det oppdages at det fins B i linjene.

Raser der blodtype B er ganske vanlig:

 • Tyrkisk van ca 60 %
 • Britisk korthår ca 50 %
 • Devon Rex ca 45 %
 • Tyrkisk angora ca 40 %
 • Cornish Rex 34 %
 • Sfinx 18 %
 • Birma 16 %
 • Somali ca 15 %
 • Perser ca 15 %
 • Ragdoll (har også ca 18 % AB)
 • Sibirkatt (har også en andel AB)
 • Europeisk korthår (kan ha en andel AB)

(For mer statistikk, se nyere forskning på blodtyper hos rasene.)

Det fins oppdrettere som avler på hunnkatter som har B-blod. For at ikke ungene skal bli alvorlig syke de første døgn, så holder de ungene unna råmelken fra mor, ved å skille mor og barn, eller ved å sette på mor en tett body for å forhindre diing. Kattungene må da få kunstig melkeerstatning den første tiden.

Dette er problematisk av flere grunner:

 1. Kattungene går glipp av den svært viktige funksjonen til råmelk, nemlig å kickstarte immunforsvaret. Det betyr at ungene vil ha økt risiko for å bli syke senere i livet.
 2. Manglende diing første døgn vil forsinke sammentrekning av livmor hos mor.
 3. Ungene får ikke den nærheten til moren som diing det første døgnet gir.
 4. Kattemoren får ikke stelt og tatt vare på ungene like bra som om hun får die dem, og det kan forsinke tilknytningen mellom mor og barn.

I Sverige har Jordbruksverket forbudt bevisst å bruke hunndyr med blodtype B i avl, dyr med blodtypeuforlikelighet, av dyrevelferdsmessige årsaker. Unntak fins om man kan analysere hunnkattens blod for antistoffer (titer) og de er lave.

Problemet for kattungene med manglende råmelk og immunbeskyttelse senere kan hjelpes om man har en annen hunnkatt som har født samtidig, og som kan die ungene.

Et annet alternativ er å lage serum av morens blod i forkant. Serum vil ikke inneholde antistoffene som kattungene reagerer på, men likevel ha god effekt på immunforsvaret, så kattungene kan få dette første døgn, som kompensasjon for manglende råmelk. Snakk med veterinærklinikken om dette før paring.

Hva bør man gjøre?

Blodtype B er ikke en sykdom, og det er ingen grunn til å ta bærere av blodtype B ut av avl!

For Maine Coon der B fins hos relativt få individer (ca 3 %) så holder det at oppdrettere kjenner status for sine katter, og vi kan unngå avl på hunnkatter med B-blod.

For andre raser der blodtype B er vanlig, må man ta vare på genbasen, og ikke kastrere alle som er blodtype B. Det frarådes å selektere bort mutasjonen som gir blodtype B. Man kan likevel passe på å avle slik at færrest mulige hunnkatter blir blodtype B. Dersom det er mulig, er det lurt å pare bærere av blodtype B med katter som ikke er bærere, og å velge ut hunnkatter som ikke selv er B til videre avl. Det bør likevel tas hensyn til alle avlsegenskaper for katten når man velger ut avkom videre.

Testing av blodtype

Det råder iblant forvirring om hva som kan testes.

Faktisk blodtype fastslås ofte gjennom en serologisk test, det vil si en blodprøve som analyserer hvilken blodtype katten faktisk har. Dette er kattens fenotype.

Kattens genetiske blodtype må analyseres som DNA-prøve. DNA fins i alle kroppens celler, og kan analyseres både fra vanlig kinnskrapeprøve “svabb” eller blodprøve. Dette gir informasjon om kattens genotype, hvilke alleler den har for blodtype, altså hva den bærer i tillegg til hva den har.

 

Arvegang for A og B hos Maine Coon:

A er dominant overfor B. B er recessivt mot A. Det betyr at en katt som har blodtype A (fenotype A) kan være bærer av B (genotype A/b). Hvis man parer to katter som er bærere av B, er det 25 % sjanse for at avkom får to kopier av b-allelet, og blir blodtype B.

 • En Maine Coon som har blodtype A kan være genetisk A/A eller A/b
 • En Maine Coon som har blodtype B er alltid genetisk b/b

Blodtype B-status for Maine Coon kan enkelt testes hos de fleste laboratorier.

Ab + Ab gives 25 % risk of offspring being bb and blood type B.

Arvegang for A, AB og B hos andre raser, som RAG, SIB, EUR:

Navnene på blodtypene A, AB og B kan være noe forvirrende. Bokstavene viser til hvilke antistoffer som fins i blodet for de forskjellige typene. Blodtype AB er altså ikke en “kombinasjon” av A og B, men en egen blodtype som ikke har antistoffer mot A eller B, og kattene kan motta blodoverføring fra både A og B.

Forskerne og en del av laboratoriene kaller arveanlegget til AB for C, og bruker bokstaven c for å vise allel for blodtype AB, for å unngå forvirringen.

A er dominant overfor både c (AB) og b. c (AB) er dominant overfor b.

Bokstaven c brukes for å vise genotype:

 • En katt som har blodtype A kan være genetisk a/a, a/c eller a/b
 • En katt som har blodtype c (AB) kan være genetisk c/c eller c/b
 • En katt som har blodtype B er alltid genetisk b/b

Uforlikelighet mellom AB og B kan også forekomme. Det er derfor av stor viktighet å blodtypeteste kattene i disse rasene.

 

Blodtype og DNA-analyse – mutasjoner

Blodtype B-status kan testes hos de fleste laboratorier, men for en del raser har DNA-testen vært mer usikker. Det har vist seg at det fins flere forskjellige mutasjoner som kan gi blodtype B, og man kjenner foreløpig minst tre forskjellige varianter.

Blodtype AB fins hos noen raser, og både Genoscoper MyCatDNA i Finland og Laboklin i Tyskland tester mutasjonen for Ragdoll c (AB) og flere varianter av B i sitt testpanel.

Allel for blodtype A testes ikke, men markeres da som N (ikke b eller c). Blodtype AB for andre raser enn Ragdoll kan heller ikke ennå DNA-testes, og vil stå som N i DNA-resultatene fra laboratoriet.

 

Oversikten her er under arbeid og ikke komplett!

Laboklin i Tyskland har en nyere studie der de ser på mange flere mutasjoner og utfall for blodtype, for forskjellige raser. Oversikten her er basert på dette: Kehl 2019 (publikasjon), Kehl 2018 og også Tasker 2014 som anvendes av Langford.

CMAH er navnet på genet der alle disse mutasjonene fins. Spørsmålstegn betyr at det ikke er klart ut fra laboratoriets nettside hvilken av mutasjonene som blir testet.

CMAH type allele Test at: Found in:
c.268T>A b b1 MyCatDNA
Laboklin
most breeds
c.142G>A b b1 – similar to 268, but less reliable Langford

VGL

most breeds
c.179G>T b b2 MyCatDNA
Laboklin
TUV, TUA, also RAG, SIB/NEM, CHA, BSH
c.139c>T b b2 “unusual b” Langford TUV, also BEN, BSH, DRX, MAU, SIB/NEM
c.1322delT b b3 Laboklin

RAG, DOM
c.933delA b b3 – similar to 1322del RAG, DOM
c.364C>T c (AB) c1 MyCatDNA
Laboklin
RAG, also BEN, BSH, MCO

Tabellen viser hittil oppdagede mutasjoner som gir blodtype B (bb) og AB (cc eller cb). For hver rase og forekomst må hvert laboratorium og publikasjonene konsulteres. Det forekommer enkeltkatter med avvik og uventede resultater, og antagelig må mange flere rasekatter testes før prosenttall er helt korrekte. Vi kan også forvente at flere mutasjoner som gir B og AB oppdages.

 

Hva betyr DNA-testresultatet?

N/N = dette betyr at de testede alleler ikke er funnet i katten. Det kommer altså an på hva laboratoriet har testet for. De fleste analyserer bare for blodtype B, den ene mutasjonen, c.268T>A (eller c.142G>A som er noe mindre pålitelig). Da kan N/N bety at katten er A, AB eller en annen form for B som de ikke har analysert. Du må altså vite hva laboratoriet faktisk tester, for å vite hva N/N betyr.

 

Begreper:

 • blodprøve: blod fra katten – det kan brukes til flere ting, både til serologisk test eller DNA-analyse
 • serologisk test: analyse av blodet for å finne ut faktisk blodtype
 • DNA-analyse: for å finne genotype, hva katten bærer i tillegg til hva den uttrykker – kan analyseres fra vev, svaber eller blod
 • titer: analyse av blod for å måle nivå av antistoffer

 

Kilder og videre lesning

Batchelor. 2003. “Blood Groups in the Cat.” In: PawAcademy, PawPeds.com.

Gandolfi. 2016. “A Novel Variant in CMAH Is Associated with Blood Type AB in Ragdoll Cats.” PLoS One. 2016; 11(5): e0154973.

Griot-Wenk. 1996. “Blood type AB in the Feline AB blood group system“. Am J Vet Res. 1996 Oct;57(10):1438-42.

Kehl. 2019. CMAH survey. (Laboklin)

SVERAK om forbud avl på hunnkatt med blodgrupp B  (død lenke)

Vetbook.org on Neonatal isoerythrolysis.

Comments are closed.